6-7.04. 2019 1. RKS KLUPSKO PRVENSTVO – 1. RKS KS

6-7.04. 2019 1. RKS KLUPSKO PRVENSTVO – 1. RKS KS

Mesto održavanja izložbe: Hotel 1000 ruža, General Ždanova 1, Beograd, Srbija
Sudije: Mr. Tibor Gere (RKS) Serbia & Mr. Edgar Hellmann (ADRK) Germany
Sve informacije u vezi izložbe možete dobiti od Kontakt osobe: Srđan Knežević, tel: +381.63.1507092
Prijave slati na link: https://rks.e-kinologija.com
Hotel for our show is on this link: www.1000ruza.com
Raspored rezreda po sudijama:
SATURDAY/SUBOTA -06.04.2019 YOUNG DOGS/MLADI PSI:
Females 3-6
Females 6-9
Males Junior 1 (9-15)
Males Junior 2 (12-18)
Judge: Mr.Edgar Hellmann, Germany
———————-——————
Males 3-6
Males 6-9
Femakes Junior 1 (9-15)
Females Junior 2 (12-18)
Judge: Mr.Tibor Gere, Serbia
———————-——————
After the show on Saturday working and champion dogs will be checked on the sleeve!
—————————————
SUNDAY/NEDELJA 07.04.2019 ADULT DOGS/ZRELI PSI :
Females Intermedia class (15-24)
Females Working -Ipo Certificate
Males Working -Ipo Certificate
Females Champion -Champion certificate
Males Champion -Champion certificate
All veterans (Males and Females)
Judge: Mr.Edgar Hellmann, Germany
——————————————
Males Intermedia (15-24)
Males Open +15m (preko 15meseci)
Females Open  +15m(preko 15 meseci)
Judge: Mr.Tibor Gere, Serbia
——————————————
Klupsko prvenstvo RKS (RKS Klubsieger) se održava po:
Pravilniku o organizovanju specijaizovanih i klupskih izložbi u RKSIZVOD IZ PRAVILNIKA:

Na RKS KLUPSKOJ izložbi psi se svrstavaju u sledeće razrede:
1. RAZRED BEBA (Baby class) 3-6 meseci
2. RAZRED NAJMLAĐIH (Puppy class) 6-9 meseci
3. RAZRED MLADIH I. (Junior class I.) 9-15 meseci
4. RAZRED MLADIH II. (Junior class II.) 12-18 meseci
5. RAZRED INTERMEDIJA (Intermdia class) 15-24 meseca
(PROVERA NA RUKAVU za dobrovoljno prijavljene pse)
6. RAZRED OTVORENI (Open class) preko 15 meseci
(PROVERA NA RUKAVU za dobrovoljno prijavljene pse)
7. RAZRED RADNIH (Working class) sertifikat od nacionalnog saveza o položenom IGP-I (IPO-I)
(PROVERA NA RUKAVU)
NAPOMENA: U slučaju da pas iz RAZREDA RADNIH (Working class) ne prođe proveru na rukavu,
automatski se prebacuje u RAZRED OTVORENI (Open class)
8. RAZRED ŠAMPIONA (Champion class) psi proglašeni za Nacinalnog ili INT. šampiona
(PROVERA NA RUKAVU)
NAPOMENA: U slučaju da pas iz RAZREDA ŠAMPIONA (Champion class) ne prođe proveru na
rukavu, automatski se prebacuje u RAZRED OTVORENI (Open class)
9. RAZRED VETERANA (Veteran class) psi preko 7 godina
10. ODGAJIVAČKA GRUPA najmanje 3, a najviše 5 pasa, bez obzira na pol, koji potiču od jednog odgajivača
(iz jedne odgajivačnice) čak i ako to lice nije vlasnik, a koji su pozitivno ocenjeni na specijalki
13. GRUPA POTOMAKA mužjak ili ženka u pratnji najmanje 3, a najviše 5 svojih potomaka u prvom kolenu (sinova / ćerki)

NAČIN DODELJIVANE KANDIDATURA I TITULA NA RKS KLUPSKOJ IZLOŽBI

Najlepša beba Klupske izložbe (Baby BOB), bira se između mužjak i ženke, pobednika razreda 3-6 meseci.
Najlepši najmlađi pas Klupske izložbe (Puppy BOB), bira se između mužjak i ženke, pobednika razreda 6-9 meseci.
Najlepši mladi mužjak na Klupskoj izložbi (RKS KLUBJUGENDSIEGER), bira se između pobednika pasa iz razreda: MLADI I. (Junior class I.) i razreda MLADI II. (Junior class II.). Ovaj pas dobija kandidaturu PRM.
Najlepši mladi mužjak Srpskog odgoja, bira se između najbolje plasiranih pasa sa KSS pedigreom (bez obzira na vlasništvo u pedigree) iz razreda: MLADI I. (Junior class I.) i razreda MLADI II. (Junior class II.).
Najlepša mlada ženka na Klupskoj izložbi (RKS KLUBJUGENDSIEGERIN), bira se između pobednika kuja iz razreda: MLADI I. (Junior class I.) i razreda MLADI II. (Junior class II.). Ovaj kuja dobija kandidaturu PRM.
Najlepša mlada ženka Srpskog odgoja, bira se između najbolje plasiranih kuja sa KSS pedigreom (bez obzira na vlasništvo u pedigree) iz razreda: MLADI I. (Junior class I.) i razreda MLADI II. (Junior class II.).
Najlepši zreli mužjak na Klupskoj izložbi (RKS KLUBSIEGER), bira se između: V1 psa iz razreda INTERMEDIJA (ako pas ima prolaz na proveri na rukavu), V1 pas iz razreda OTVORENI (ako pas ima prolaz na proveri na rukavu), V1 pas iz razreda RADNI (Working class) i V1 pas iz razreda ŠAMPION (Champion class). Ovaj pas dobija kandidaturu CAC.
Najlepši zreli mužjak Srpskog odgoja, bira se između najbolje plasiranih pasa sa KSS pedigreom (bez obzira na vlasništvo u pedigree) iz razreda: INTERMEDIJA, ZRELI, RADNI I ŠAMPIONI.
Najlepša zrela ženka na Klupskoj izložbi (RKS KLUBSIEGERIN), bira se između: V1 kuje iz razreda INTERMEDIJA (ako kuja ima prolaz na proveri na rukavu), V1 kuje iz razreda OTVORENI (ako kuja ima prolaz na proveri na rukavu), V1 kuje iz razreda RADNI (Working class) i V1 kuje iz razreda ŠAMPION (Champion class). Ova kuja dobija kandidaturu CAC.
Najlepši zrela ženka Srpskog odgoja, bira se između najbolje plasiranih kuja sa KSS pedigreom (bez obzira na vlasništvo u pedigree) iz razreda: INTERMEDIJA, ZRELI, RADNI I ŠAMPIONI.
Prvak rase (BOB), bira se između sledećih pasa : RKS KLUBJUGENDSIEGER, RKS KLUBJUGENDSIEGERIN, RKS KLUBSIEGER, RKS KLUBSIEGERIN, kao i od V1 pasa (mužjak i ženka iz RAZREDA VETERANA (Veteran class).
Najlepša odgajivačka grupa se bira između prijavljenih odgajivačkih grupa (prijava se vrši od strane odgajivača na dan izložbe).
Najlepša grupa potomaka se bira između prijavljenih grupa potomaka (prijava se vrši na dan izložbe, od strane vlasnika mužjaka ili ženke čija grupa potomaka se takmiči).

RKS Klupska izložba (RKS KLUBSIEGER SCHAU) se organizuje 2 dana (subota i nedelja).

U subotu se izlažu sledeći razredi:
1. RAZRED BEBA (Baby class) 3-6 meseci
2. RAZRED NAJMLAĐIH (Puppy class) 6-9 meseci
3. RAZRED MLADIH I. (Junior class I.) 9-15 meseci
4. RAZRED MLADIH II. (Junior class II.) 12-18 meseci
U subotu se dodeljuju sledeće kandidature i titule: Baby BOB, Puppy BOB, RKS KLUBJUGENDSIEGER (JPRM), RKS KLUBJUGENDSIEGERIN (PRM), Najlepši mladi mužjak Srpskog odgoja i Najlepša malda ženka Srpskog odgoja.

U subotu nakon ocenjivana pasa i dodela titula i kandidatura, vrši se provera pasa na rukavu.
U nedelju se izlažu sledeći razredi:
5. RAZRED INTERMEDIJA (Intermedia class) 15-24 meseca
6. RAZRED OTVORENI (Open class) preko 15 meseci
7. RAZRED RADNIH (Working class) sertifikat od nacionalnog saveza o položenom IPO-I
(psi koji su prošli PROVERU NA RUKAVU)
8. RAZRED ŠAMPIONA (Champion class) psi proglašeni za Nacinalnog ili Int. šampiona
(psi koji su prošli PROVERU NA RUKAVU)
9. RAZRED VETERANA (Veteran class) psi preko 7 godina
10. ODGAJIVAČKA GRUPA
11. GRUPA POTOMAKA
U nedelju se dodeljuju sledeće kandidature i titule: RKS KLUBSIEGER (CAC), RKS KLUBSIEGERIN (CAC), Najlepši zreli mužjak Srpskog odgoja i Najlepša zrela ženka Srpskog odgoja, Prvak rase (BOB), Najlepša odgajivačka grupa i Najlepša grupa potomaka.

Program provere na rukavu na RKS Klupskoj izložbi (za pse iz razreda radnih i šampiona):

Sastoji se iz vežbi odbrane i napada (provera hrabrosti psa)
Na poligonu su postavljena dva revira u istoj ravni na rastojanju od najmanje 50 koraka.

Prva vežba sastoji se od kratkog napada na psa (prepad) od strane markiranta sa nošenjem psa na rakavu uz 2 udarca sa palicom.
Vodič vodi psa na povodniku, prilazi obeleženoj početnoj poziciji i otkopčava povodac i drži psa za okovratnik. Na sudijin znak vodič kreće sa psom prema reviru. Na sudijin znak, markirant energično izlazi iz revira i napada vodiča i psa. Vodič pušta psa koji treba bez oklevanja da zgrabi rukav i pokuša da savlada markiranta. Markirant tada dijagonalno, bočnim korakom nosi psa na rukavu desetak koraka i tokom tog nošenja udara psa 2 puta palicom.
Na kraju se markirant umiruje, a vodič na sudijin znak, komanduje psu da pusti rukav.
Na sudijin znak vodič prilazi psu, kači mu povodac i odlazi sa psom na početnu poziciju za drugi deo vežbe.

U ovoj vežbi, pas mora da pokaže hrabrost, ne sme da odustane i pokaže strah od palice.

U drugoj vežbi radi se tzv. `dugi napad` na dugoj distanci.
Na sudijin znak, markirant izlazi iz drugog revira, koji je postavljen na razdaljini od najmanje 50 koraka, trčećim korakom se kreće se prema vodiču i psu, uz pretnju palicom i glasnom gestikulacijom. Na sudijin znak, vodič pušta psa sa početne linije. Pas treba brzo i energično da se kreće prema markirantu i da zgrabi rukav bez oklevanja. Markirant amortizuje psa i tada dijagonalno, bočnim korakom nosi psa na rukavu 10 koraka uz pretnju palice ali ne udara psa.
Na kraju se markirant umiruje, a vodič na sudijin znak, komanduje psu da pusti rukav.
Na sudijin znak vodič prilazi psu, kači mu povodac i odlazi sa psom prema sudiji.

Napomena: za vreme ove vežbe, vodič mora izričito da se nalazi na početnoj poziciji. Ne sme se kretati prema psu i markirantu pre sudijinog znaka. Ako to uradi sudija po svojoj proceni može diskvalifikovati psa.
Od momenta umirenja markiranta, ako pas izgubi interesovanje za markiranta, napusti ga ili ode prema vodiču, ako pas ne pusti rukav na treću komandu, biva diskvalifikovan, kao i ako u borbi pokaže znakove straha ili ne hvata rukav.
Ako se dogodi da u velikom napadu, na dugoj distanci, od siline zaleta pas se odbije od rukava, pa se opet vrati i zagrize rukav on prolazi proveru!
Za vežbe odbrane i napada, isključivo se koristi meka palica. Udarci palicom se vrše u predelu gornjeg dela leđa.

Evaluation of bite on the sleeve in RKS’s KS (for the class of working dogs and champions):

It consists of a defense and an attack exercise (checking the courage of the dog)
There are two tents on the polygon which are placed at the same level at a distance of at least 50 steps.

The first exercise consists of a short attack on the dog (attack out of the blind) by a helper who carries the dog on the sleeve and hits the dog two times with a padded stick.
The guide keeps the dog on the leash, approaches the marked starting position, unlocks the leash and keeps the dog for its collar. On the judge’s signal, the guide moves with the dog toward the tent. On the judge’s signal, the helper energetically exits the tent and attacks both the guide and the dog. The guide releases the dog who needs to grab the sleeve without hesitation and try to overcome the helper. The helper then walks diagonally, moving sideways, while carrying the dog on the sleeve for about ten steps and during this carrying, the helper hits the dog two times with the padded stick.
In the end, the helper calms down, and on the judge’s signal, the guide commands the dog to release the sleeve.
On the judge’s signal, the guide approaches the dog, puts the leash back on, and goes away with the dog to the starting position for the second part of the exercise.

In this exercise, the dog must show courage, must not give up nor show fear of the padded stick.

The second exercise consists of the so-called ‘long attack’ on a long distance.
On the judge’s signal, the helper comes out of the second tent, which is set up at a distance of at least 50 steps. The helper moves towards the guide and the dog with the chasing step while threatening with the padded stick and loud gesticulation. On the judge’s signal, the guide releases the dog from the starting line. The dog needs to move quickly and energetically towards the helper and to grab the sleeve without hesitation. The helper takes the dog on the sleeve, and then carries the dog diagonally while moving sideways, for ten steps with the threat of the padded stick but the helper does not hit the dog.
In the end, the helper calms down, and on the judge’s signal, the guide commands the dog to release the sleeve.
On the judge’s signal, the guide approaches the dog, puts the leash back on the dog, and goes to the judge with the dog.

Note: During this exercise, the guide must explicitly be in the starting position. The guide must not move toward the dog and the helper before the judge’s signal. If the helper moves, the judge can disqualify the dog based on his judgment. Once the helper calms down, the dog will be disqualified if the dog loses interest in the helper, leaves the helper or goes to the guide, if the dog does not release the sleeve on the third command, or if the dog shows signs of fear in the fight or does not bite the sleeve. If the dog, during the ‘long distance’ attack, bounces back from the sleeve due to the force of a run and then returns again and bites the sleeve, the dog passes the evaluation! For the exercises of defense and attack, only a soft stick is used. Stick strikes are performed in the upper part of the back

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*